Posts
روز جهانی زنان
روز جهانی زنان

طی دهه‌های اخیر، در پرتو گسترش روزافزون مباحث حفظ و ترویج احترام به‌ حقوق و آزادی‌های بشر که می توان از آن به عنوان احترام به «کرامت انسانی» یاد کرد، دفاع از حقوق انسان به‌طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. روز جهانی زن- مرتضی قهرمانی * موضع حمایت از حقوق زنان که در جوامع […]