• اعتراض جامعه علمی به ادعاهای مهمان«ماه عسل»
  • موضوعات مهم زنان فراموش شده و به موضوعات فرعی پرداخته ایم
  • ستاد ملی زن و خانواده یک جلسه در ۵ سال بدون حضور اعضای اصلی/ مسائل اصلی حوزه زنان گم شده است.
  • لایحه منع خشونت علیه زنان کپی از جوامع غربی است
  • لایحه تامین امنیت زنان و غفلت از طرح موضوع حجاب در آن
دایر شده توسط نگاه نرم