۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
4 May 2015
  • ضرورت ایجاد نهاد فراقوه‌ای حوزه زنان/ اولویت اساسی در حوزه زنان دستیابی به خانواده سالم است
  • در حوزه زنان خشونت و آسیب ها کمتر نشده بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر یافته
  • پیگیری مجدانه مسائل زنان، خوشایند جریان های سیاسی نیست
  • ولی مراد: ضرورت تهیه بسته‌ای برای حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی
  • نسخه‌هایی برای کلاف‌کور مسائل زنان
دایر شده توسط نگاه نرم