۲۶ شهریور ۱۳۹۳
17 September 2014
  • گزارش تصویری اولین نشست شورای همکاری های زنان، "نهاد فراقوه ای زنان، ماموریت ها، سازوکارها"
  • گفتگو با توران ولی مراد فعال حقوق زنان :مشکلات ما زاییده نگاه پدر سالارانه است
  • تأملی بر گزارش عملکرد یک‌ساله معاونت امور زنان
  • نشست مطبوعاتی "نهادفراقوه ای زنان، ماموریت ها و سازوکارها" توسط تشکل های مدنی زنان با توجه به گزارش عملکرد یکساله دولت
  • دولت تدبیر و امید در رفع مشکلات زنان، بی تدبیر و بدون مدیریت
دایر شده توسط نگاه نرم