۰۸ مهر ۱۳۹۳
30 September 2014
  • گزارش تصویری اولین نشست شورای همکاری های زنان، "نهادفراقوه ای زنان، ماموریت ها، سازوکارها"(۲)
  • نهاد فراقوه‌ای زنان، حرف اول و آخر را می‌‌زند
  • محورهای بررسی گزارش ملی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست شورای همکاری های زنان
  • گزارش تصویری اولین نشست شورای همکاری های زنان، "نهاد فراقوه ای زنان، ماموریت ها، سازوکارها"
  • گفتگو با توران ولی مراد فعال حقوق زنان :مشکلات ما زاییده نگاه پدر سالارانه است
دایر شده توسط نگاه نرم