۲۸ مهر ۱۳۹۶
20 October 2017
  • از یادداشت های تلگرامی؛ معاونت امور زنان و خانواده اگر در اجرا وارد شود به این معنی است که از وظیفه اصلی و ماموریت خود وامانده.
  • از یادداشت های تلگرامی، صورت های آرایش کرده و حضور عروسکی زنان نشان چیست؟
  • ولی مراد: لزوم چینش فراجناحی معاونت زنان برای پیشگیری از تکرار اشتباهات
  • "باید"ها و "نباید"های فعالیت پست های "امور زنان و خانواده"
  • توران ولی مراد: مطالبه اصلی زنان، عملی شدن شعار های سی ساله است
دایر شده توسط نگاه نرم